Get the Flash Player to see this player.

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Absolvent je spôsobilý vyučovať predmety svojej špecializácie na druhom stupni ZŠ a SŠ, analyzovať systémy z hľadiska zložitosti a efektívnosti a dokáže tvorivo pôsobiť v širokej škále aplikácií infomačných technológií. Ovláda odborný obsah disciplín teoretickej a aplikovanej informatiky. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu svojej špecializácie. Má primerané poznatky o metódach výskumu a vývoja didaktiky informatiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu informatiky.

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný programátor a správca webových stránok a počítačovej siete v školskej a prípadne administratívnej správe, ako kvalifikovaný tvorca webových a elektronických prezentácií a študijných a učebných pomôcok. Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vyučovať informatiku na základných a stredných školách. Môže sa tak uplatniť v profesii metodika pre výučbu informatiky a príbuzných predmetov, v profesii špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

Bakalársky študijný program:

Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii

Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu a kurzu pedagogiky

Povinné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Diskrétna matematika pre informatikov 1 1/1 2
Programovanie 1 1 2/2 5
Operačné systémy 1 2 2/1 4
Princípy počítačových systémov 1 2 2/1 3
Programovanie 3 3 1/2 3
Teoretické základy informatiky 1 3 1/1 3
Databázové systémy 4 1/1 3
Teoretické základy informatiky 2 4 2/1 3
Optokomunikačné a informačné systémy 2 5 0/1 1
Počítačové siete 1 5 2/0 3
Programovanie 6 5 1/1 2
Úvodná náčuvová pedagogická prax 5 0/1 1
Základy elektronického vzdelávania 6 0/1 3

Povinne voliteľné predmety
(študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Matematika 1* 1 1/0 2
Praktikum z programovania 1 1 0/1 2
Matematika 2* 2 0/1 2
Programovanie 2** 2 0/1 2
Operačné systémy 2 3 1/1 4
Prezentačný softvér 1 3 1/1 4
Detské programovacie jazyky 2 4 1/1 2
Optokomunikačné informačné systémy** 4 2/0 6
Pravdepodobnosť a štatistika 5 1/1 2
Princípy počítačových systémov 2 5 1/1 2
Kombinatorická geometria 6 1/0 2
Programovanie 4 6 1/0 2

Výberové predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Praktikum z diskrétnej matematiky 1 0/1 2
Detské programovacie jazyky 1 2 0/1 2
Praktikum z programovania 2 2 0/1 2
Matematika 3 3 0/1 2
Matematika 4 4 0/1 2
Prezentačný softvér 2 4 0/1 2
Periférne zariadenia počítačov 5 0/1 1
Počítačové siete 2 6 0/1 2

* Zapisujú si povinne všetci študenti okrem študentov v kombinácii s matematikou.
** Zapisujú si povinne všetci študenti.
ZOBRAZIŤ PREDMETY

Jednoodborový bakalársky študijný program:

Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)

(počítačové siete a webový dizajn)

Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu a kurzu pedagogiky

Povinné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúra 1 1 2/0 2
Diskrétna matematika 1 1/1 4
Remeslo a dizajn 1 1 0/2 2
Programovanie 1 1 2/2 5
Dejiny umenia 2 2 2/0  2
Operačné systémy 1  2 2/1 4
Remeslo a dizajn 2 2 0/2 2
Princípy počítačových systémov 1  2 2/1 5
Programovanie 3 3 1/2 3
Teoretické základy informatiky 1  3 1/1 3
Webový dizajn 1 3 3/2 4
Optokomunikačné a informačné systémy 4 2/0 6
Teoretické základy informatiky 2 4 2/1 3
Webový dizajn 2 4 3/2 4
Optokomunikačné a informačné systémy 2 5 0/1 1
Počítačové siete 1 5 2/0 6
Programovanie 6 5 1/1 2
Úvodná náčuvová pedagogická prax 5 0/1 1
Webový dizajn 3  5 3/2 4
Základy elektronického vzdelávania 6 0/1 3

Povinne voliteľné predmety

(študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)

Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Matematika 1* 1 1/0 2
Praktikum z programovania 1** 1 0/1 3
Matematika 2* 2 0/1 1
Programovanie 2* 2 0/1 3
Operačné systémy 2 3 1/1 4
Prezentačný softvér 1 3 1/1 4
Databázové systémy*** 4 1/1 3
Detské programovacie jazyky 2 4 1/1 2
Pravdepodobnosť a štatistika 5 1/1 1
Princípy počítačových systémov 2 5 1/1 3
Kombinatorická geometria 6 1/0 1
Programovanie 4 6 1/0 3

Výberové predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Praktikum z diskrétnej matematiky 1 0/2 3
Základy elektrotechniky  1 1/1 2
Detské programovacie jazyky 1 2 0/1 2
Praktikum z programovania 2 2 0/1 2
Matematika 3 3 0/1 2
Matematika 4 4 0/1 1
Prezentačný softvér 2 4 0/1 2
Periférne zariadenia počítačov 5 0/1 1
Počítačové siete 2 6 0/1 2
Webový dizajn 4 6 0/1 3
* Zapisujú si povinne všetci študenti dennej formy.
** Zapisujú si študenti dennej formy.
*** Zapisujú si povinne všetci študenti.
ZOBRAZIŤ PREDMETY

Magisterský študijný program:

Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii

Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu a kurzu pedagogiky

Povinné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Architektúry počítačových systémov 1 2/0 4
Didaktika informatiky 1 1 2/2 4
Modelovanie a simulácia 1 2/2 6
Numerické metódy  1 2/2 2
Pedagogický softvér 1 0/2 4
Priebežná pedagogická prax 1  1 0/1  2
Didaktika informatiky 2  2 2/2 4
Informačné a komunikačné systémy 1  2 4/0 6
Jazyky a kompilátory 2 2/2 4
Počítačová grafika  2 2/2 6
Priebežná pedagogická prax 2  2 0/2 2
Didaktika informatiky 3 3 2/2 4
Informačné a komunikačné systémy 2 3 4/4 6
Seminár k magisterskej práci 3 0/6 5
Súvislá pedagogická prax 3 0/4 4
Umelá inteligencia a neurónové siete 1 3 4/0 6
Umelá inteligencia a neurónové siete 2  4 4/2 6

Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Geografické informačné systémy 1 0/1 2
Webový dizajn 5 1 1/1 4
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2 0/2 4
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1 3 0/2 4
Programovanie 5 4 2/2 4
 
Študenti si povinne zapisujú: 
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet. 
 
Výberové predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Logika a teória množín  2 2/1 2
Bezpečnosť v informačných systémoch 3 1/0 1
ZOBRAZIŤ PREDMETY

Jednoodborový magisterský študijný program:

Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)

(počítačové siete a webový dizajn)

Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu a kurzu pedagogiky

Povinné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Architektúry počítačových systémov 1 1/0 3
Didaktika informatiky 1 1 1/1 2
Modelovanie a simulácia 1 1/1 3
Numerické metódy  1 1/1 2
Priebežná pedagogická prax 1  1 0/1  1
Didaktika informatiky 2  2 1/1 2
Informačné a komunikačné systémy 1  2 2/0 3
Jazyky a kompilátory 2 1/1 2
Počítačová grafika  2 1/1 3
Priebežná pedagogická prax 2  2 0/1 1
Didaktika informatiky 3 3 1/1 2
Informačné a komunikačné systémy 2 3 2/2 3
Súvislá pedagogická prax 3 0/2 2
Umelá inteligencia a neurónové siete 1 3 2/0 3
Umelá inteligencia a neurónové siete 2  4 2/1 3

Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Geografické informačné systémy 1 0/1 2
Pedagogický softvér 1 0/1 2
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 3 0/1 2
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1 3 0/1 2
Programovanie 5 4 1/1 2
 
Študenti si povinne zapisujú: 
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet. 
 
Výberové predmety
Študijný predmet Odporúčaný
semester
P/C Kredity
Logika a teória množín  2 2/1 2
Bezpečnosť v informačných systémoch 3 1/0 1
ZOBRAZIŤ PREDMETY