Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia

Úvod

Pozývame vás na štvrtý ročník

Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky.

Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky je príležitosťou pre  študentov bakalárskehomagisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (na MŠ, ZŠ, SŠ) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Konferencia sa bude konať na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Konferencie sa zúčastnia autori najlepších študentských vedeckých prác zo Slovenska a Česka. Tematicky sa jedná o práce zamerané na:

  1. 1. návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky,
  2. 2. realizáciu výskumu v teórii vyučovania informatiky,
  3. 3. využívanie digitálnych technológií na školách (materských, základných, stredných, špeciálnych) s cieľom rozvíjať informatické kompetencie žiakov,
  4. 4. tvorbu edukačného softvéru.

 

Súťažné práce budú počas 15 minútovej prezentácie posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.

Sekcie

S1 Edukačný softvér
S2 Metodické práce
S3 Výskumné práce

 

Finančná podpora konferencie vdaka projektu KEGA 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania.

Predchádzajúce ročníky

Bratislava

Ostrava